Ondernemingsgegevens

Mini Mooi BVBA
Diestseweg 21C
2440 Geel
info@minimooi.be
014/75.91.90
BTW: BE 0544.761.403

Artikel 1: Algemene bepalingen

De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich ermee akkoord.

Voor alle rechtsverhoudingen tussen Mini Mooi BVBA enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

Artikel 2: Aanvaarding van de bestelling

Mini Mooi BVBA is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Artikel 3: Levering, levertijden en verzending

Mini Mooi BVBA levert zo snel als mogelijk. Indien de producten op stock zijn, bedraagt de levertijd één werkdag. De opgegeven levertijd geldt vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Indien de producten niet in stock zijn, zal Mini Mooi BVBA de koper op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd.

De door Mini Mooi BVBA opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten

Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met een aangetekend schrijven.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling volledig is ontvangen. Mini Mooi BVBA is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Indien u dit wenst, kan u de goederen komen afhalen. Dit kan slechts na afspraak.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 5: Prijs en betaling

Alle vermelde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 7 dagen op onze rekening stort, behoudt Mini Mooi BVBA zich het recht voor om de bestelling te laten vervallen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via overschrijving
  • Via bankkaart (België)

Artikel 6: Klachten/Herroepingsrecht

Mini Mooi BVBA staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst. Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan deze overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, moet de koper Mini Mooi BVBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte brengen.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Indien een product niet helemaal aan de verwachtingen voldoet, dan kan de koper deze binnen 14 dagen terugsturen. Dit kan slechts voor zover het product niet gebruikt is (niet bevuild, niet gewassen en in originele verpakking) en mits voorlegging van het aankoopbewijs. De koper moet vooraleer de goederen teruggestuurd worden, onmiddellijk contact opnemen met Mini Mooi BVBA. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Mini Mooi BVBA binnen 7 dagen het volledig aankoopbedrag aan u over. De koper vermeldt duidelijk het rekeningnummer, inclusief iBAN-nummer en BIC-code.

Artikel 7: Waarborg

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenverkoop, bieden voorzien in het burgerlijk wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Om een beroep te doen op de waarborg, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Artikel 8: Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument op de mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Mini Mooi BVBA, Diestseweg 21C te 2440 Geel, Belgie.

Artikel 9: Overeenkomsten en aanbiedingen

Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing en betaling van een order via de webwinkel. We sturen de klant een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is; het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, adres en e-mailadres; het ordernummer van de overeenkomst en het e-mailadres van Mini Mooi BVBA, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

Alle aanbiedingen van Mini Mooi BVBA zijn vrijblijvend en Mini Mooi BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 10: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Mini Mooi BVBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 11: Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van Mini Mooi BVBA, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Mini Mooi BVBA zal de gegevens niet overmaken aan derden.

De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Artikel 12: Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeerd: e-mail, backups,…).

Artikel 13: Communicatie

Mini Mooi BVBA is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mini Mooi BVBA, dan wel tussen Mini Mooi BVBA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mini Mooi BVBA.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mini Mooi BVBA is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank van Turnhout.

Mini Mooi BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien u de aanbevolen veiligheidsmaatregelen niet in acht neemt of wanneer u het kind onbewaakt achterlaat.